Instagram játékszabályzat

A Marking Studio Kft. (8200 Veszprém, Gubacs utca 2., Adószám: 24210344219

(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Messengeren automatikusan kiküldött üzenetben a megadott gombokra kattintani.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2024. május 22-én indul és 2024. augusztus 31. 23:59 óráig tart. A játékhoz való csatlakozás határideje 2024. augusztus 31. 23:59 óra.

3. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a kisorsolt személyt illeti meg a nyeremény.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A játék főnyereménye: 1 darab 70.000 Ft értékű beauty csomag, Marco Mobili ajándékkártyák, Marco Mobili gyertyák.

A nyereményjáték végeredménye azonnal, Messenger válaszüzenetben olvasható.

5. A Szervező az ajándékot nem postázza ki, hanem személyesen kell érte eljönnie a nyertesnek a veszprémi Marco Mobili Bútoráruházba. A Marco Mobili ajándékkártyát személyesen, valamint a www.marcomobili.hu oldalon is felhasználhatja az üzenetben megadott feltételek szerint.

6. A Szervező a nyereménysorsoláson a nyereményeket automatikusan a chatbot véletlengenerátorának segítségével sorsolja ki.

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb 2024. augusztus 31-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

13. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.marcomobili.hu internetes oldalon jelenik meg.

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

15. A Szervező a nyertes Játékos számára promóciós üzenetet küldhet, amelyről bármikor leiratkozhat a Leiratkozás szóra kattintva.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.

Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook, Tiktok, Pinterest vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook vagy Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Veszprém, 2024. május 22.

You have successfully subscribed!
This email has been registered